استفاده از تجارب وآثار همکاران

سلام علیکم همکاران محترم

همکارانی که تجارب ارزشمند یاآثار دارند با بند ه به اشتراک بگذارند تا در گاهنامه علمی آموزشی  کشوری استفاده شود.