دوره ضمن خدمت شاسی و بدنه هنرستان امام رضا(ع)

 

 

                    ضمن خدمت

               

                       

 

                       

 

 

                       

 

 

 

                       

 

         

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

 

                                           قدردانی

 

 

پیروز باشید

مجیدی مهر

سرگروه رشته مکانیک خودرو