فراخوان نمایشگاه مجازی هنربانان قم اردیبهشت 1401

فراخوان نمایشگاه مجازی هنربانان قم اردیبهشت 1401

ارسال آثار تا تاریخ1401/1/30

برگزاری نمایشگاه 1401/2/12

شیوه ارسال 

هنرآموزان محترم دو اثر در شاخه هنرهای تجسمی در قالب تصویر با کیفیت به همراه مشخصات نام و نام خانوادگی هنرآموز، کدپرسنلی، نام هنرستان، ناحیه و عنوان اثر و تکنیک در کپشن به ایدی  @Drmasoumi   در شاد ارسال فرمایند.