کارگاه آموزشی اصول طراحی سوال

با توجه به اعلام نیاز همکاران به آگاهی از اصول طراحی سوال استاندارد

گروه آموزشی کامپیوتر فنی کارگاه آموزشی زیر را برگزار می کند.

عنوان کارگاه : اصول طراحی سوال استاندارد

مدرس : سرکار خانم حسینی ( شرکت کننده در دوره ضن خدمت طراحی سوال استاندارد کشوری)

زمان : دوشنبه 18 آبان

ساعت : 16:30 تا 17:30

مکان : هنرستان حضرت معصومه - نیروگاه - 20 متری زاد - کوچه 28