پوستر کیفیت بخشی آموزشی در رشته های کامپیوتر جهت چاپ و نصب در کارگاه های کامپیوتر هنرستان

 پوستر کیفیت بخشی آموزشی در رشته های کامپیوتر جهت چاپ و نصب در کارگاه های کامپیوتر هنرستان های دارای رشته های کامپیوتر ❇  

poster

تهیه کننده : گروه کامپیوتر استان خراسان رضوی
سال تحصیلی 1402-1401
@ComputerKhorasanRazavi
@razavicomputer

اطلاعات پوستر شامل : 

  • استاندارد فضا و محیط کارگاه
  • استاندارد تجهیزات
  • مشخصات سخت افزار سیستم ‌ها به تفکیک 
  • رشته
  • شایستگی های غیر فنی
  • ارگونومی کار با رایانه
  • لیست نرم افزارهای مورد نیاز هر رشته به تفکیک پایه
  • ثبت نمره در سامانه سیدا
  • نیروی انسانی
  • نمره دهی و ارزشیابی