گروه کامپیوتر فنی حرفه ای- برگزاری کارگاه مجازی کشوری ارگونومی و حرکات اصلاحی

برگزاری کارگاه مجازی کشوری ارگونومی و حرکات اصلاحی توسط گروه کامپیوتر فنی حرفه ای استان قم

  • تاریخ و زمان برگزاری کارگاه آموزشی: دوشنبه سوم بهمن ماه 1401 - ساعت 18
 
  • به کلیه شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی که فرم نظرسنجی کارگاه را تکمیل نمایند ، گواهی دانش افزایی تعلق می گیرد.