فرم شناسایی ظرفیت های درون سازمانی

با عرض سلام حضور همکاران عزیز
به منظور "شناسایی و استفاده از ظرفیت های درون و برون سازمانی" برای بهبود عملکرد دبیرخانه رشته کامپیوتر، "فرم شناسایی ظرفیت های درون سازمانی" جهت شناسایی هنرآموزان و مدیران هنرستان ها، با توجه به اصل شایسته محوری و تخصص گرایی، و ارایه الگوهای توانمند سازی هنرآموزان و مدیران هنرستانها، طراحی شده است.
 لطفا این فرم را در اسرع وقت و با دقت تکمیل بفرمایید.

لینک تکمیل فرم