شرکت در فراخوان تولید محتوای الکترونیکی

قابل توجه همکاران گرامی

که برای دروس شایستگی های غیر فنی ، تولید محتوای الکترونیکی ایجاد کرده اند . 

لطفا فیلم مربوطه را برای گروههای آموزشی  ارسال نمایید . 

 

🔶🔶مهلت ارسال تا ۳۰ دی ماه 1400
🔶🔶 لازم به ذکر است به نفرات برگزیده تقدیر نامه تعلق خواهد گرفت .