ارسال پیشنهادات و انتقادات در مورد کتب و استانداردهای آموزشی

 

دبیرخانه کشوری کامپیوتر مستقر در استان خراسان رضوی در نظر دارد پیشنهادات و انتقادات همکاران گرامی را در خصوص موارد زیر جمع آوری کرده و به وزارت آموزش و پرورش با نام خود همکار ارسال نماید.

1️⃣ کتاب های رشته شبکه و نرم افزار  رایانه
2️⃣ استانداردهای آموزشی تمامی رشته های کامپیوتر
3️⃣ تغییرات رشته های کامپیوتر در شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

لذا از همکاران دعوت به عمل می آید تا نظرات خود را حداکثر تا پایان خرداد ماه 1400 به دبیرخانه ارسال نمایند.

با تشکر

سایت دبیرخانه