فرم های ثبت ارزشیابی هنرجویان در قالب Excel

همکاران گرامی

جهت سهولت در امر ارزشیابی و ثبت نمرات هنرجویان می توانید از فرم های ارزشیابی

که در قالب Excel برای هر درس طبق بارم های ارزشیابی آن درس ، طراحی شده است استفاده نمایید.

 

دانلود فرم های ارزشیابی