فرم بررسی مزایا و آسیب های اجرای آموزش شایستگی

همکاران محترم

فرم  بررسی مزایا و آسیبهای اجرای آموزش شایستگی محور تا تاریخ 98/12/29 در سامانه همگام فعال است .

لذا از همکاران گرامی تقاضا می شود پس از ورود به سامانه همگام ، در قسمت فرم ساز سپس نمایش فرم ، نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص دروس شایسته محور درج نمایید .

 

شایان ذکر است مشارکت در ارسال نظرات می تواند مشکلات این نظام جدید را رفع نماید.