نظرات هنرآموزان درباره نظام شایسته محور

پیرو نظر سنجی دبیرخانه درباره نظام شایسته محور
 

نظرات برخی از هنرآموزان در بخش مطالب آموزشی درج شده است

یادآوری می شود می توانید نظرات خودرادرسایت همگام ثبت نمایید

و همچنین پیشنهادات و انتقادات درج شده را برای سرگروه ها ارسال کنید