برگزاری همایش گروه کامپیوتر

عنوان همایش:ارزیابی سیستم آموزشی شایسته محور و تشکیل کارگروه های تخصصی

زمان: پنج شنبه30آبان 98

مکان:صفائیه ،اداره آموزش وپرورش ناحیه 1-سالن فرهنگ

ساعت:9تا12

دراین جلسه،ابتدا گزارشی از عملکرد گروه کامپیوتر در سال گذشته و جاری و
همچنین مطالبی در مورد نحوه تالیف کتب شایسته محور مطرح خواهد شد و
درپایان برای هر کتاب درسی یک کارگروه تخصصی جهت تبادل تجارب تدریس و نحوه ارزشیابی آن کتاب ارائه خواهد شد.

لطفاپیشنهادات خودرادرمورد شیوه برگزاری همایش باسرگروه های آموزشی در میان بگذارید.