پیام تسلیت

بدین وسیله
با نهایت تاثرو تاسف
درگذشت والده محترم سرکار خانم واشقانی ،سرگروه محترم کامپیوتر
راتسلیت عرض نموده و 
از خداوند مغفرت و رحمت برای روح بلندشان و صبر برای بازماندگان مسئلت داریم