کانال‌های کتاب‌های تخصصی و فیلم‌های رشته شبکه و نرم‌افزار

با توجه به اینکه فیلم‌های لوح نوری همراه کتاب‌های درسی ممکن است به درستی در استان‌ها توزیع نشود، لذا به منظور دسترسی سریع‌تر هنرآموزان مدرس، با تهیه این لوح از دفتر تالیف کتاب‌های درسی فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش، اطلاعات آن همراه با سایر اطلاعات آن درس در کانال بارگذاری می‌شود.

⭕️ پایه 10 دانش فنی پایه                                                             

@danesh_fani_payeh

⭕️ پایه 10-1 نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای              

@nasb_rahandazi

⭕️ پایه 10-2 تولید محتوای الکترونیک و برنامه‌سازی               

@tolid_mohtava_barnamehsazi

⭕️ پایه 10 نقشه کشی فنی رایانه ای                                        

@naghshekeshi_fani_rayaneh

⭕️ پایه 11-1 توسعه برنامه‌سازی و پایگاه داده                       

@banamesazi_and_payegahdadeh

⭕️ پایه 11-2 پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب       

@systemetelati_and_tarahiweb

⭕️ پایه 12-1 نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت‌افزار       

@nasbonegahdari

⭕️ پایه 12- 2 تجارت الکترونیک و امنیت شبکه                           

@tejaraterayane

⭕️ پایه  12 دانش فنی تخصصی                                                  

  @danesh_fani_12Rayaneh


🎬 کانال راهنمای هنرآموز نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه

@honaramooz_nasb_rahandazi

🎬 کانال راهنمای هنرآموز تولید محتوای الکترونیک و برنامه‌سازی
@honaramooz_tolid_mohtava_barname

 

🎬 کانال راهنمای هنرآموز توسعه‌برنامه‌سازی و پایگاه داده
@honaramooz_banamesazi_and_payehd

🎬 کانال راهنمای هنرآموز  پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب

@honaramooz_systemetelati_and_tar