فیلم های مورد نیاز کتاب تجارت الکترونیک و امنیت شبکه

فیلم های دوره ضمن خدمت کشوری قم

بخش اول                                      بخش دوم
بخش سوم                                     بخش چهارم

بخش پنجم                                     بخش ششم
بخش هفتم                                     بخش هشتم

بخش نهم                                         بخش دهم
بخش یازدهم                                  بخش دوازدهم
بخش سیزدهم                                بخش چهاردهم

مدرس: عادل طالبی خبره صنعت کسب و کارهای الکترونیکی و عضو شورای برنامه ریزی درسی رشته شبکه و نرم افزار رایانه دفتر تالیف کتابهای درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

 

فیلم های راهنمای هنرآموز کتاب تجارت الکترونیک و امنیت شبکه

پودمان دوم کتاب تجارت الکترونیک و امنیت شبکه، مدیریت سفارش ها

 

 

 

فیلم های کارگاه های آنلاین

فیلم کارگاه تجارت۱-جلسه اول ۱۰ مهر

فیلم تجارت۱-جلسه دوم ۱۸مهر

فیلم کارگاه تجارت 4

فیلم پودمان دوم کتاب تجارت الکترونیک و امنیت شبکه، تجارت4-جلسه دوم۲، 7 آذر

فیلم پودمان سوم کتاب تجارت الکترونیک و امنیت شبکه، 11 آذر

فیلم DHCP، پودمان سوم کتاب تجارت الکترونیک و امنیت شبکه، مدرس:خانم منفردی

فیلم پودمان سوم  کتاب تجارت الکترونیک و امنیت شبکه کارگاه، ۲۸آذر، بخش اول

فیلم پودمان سوم  کتاب تجارت الکترونیک و امنیت شبکه کارگاه، ۲۸آذر، بخش دوم

فیلم پودمان سوم  کتاب تجارت الکترونیک و امنیت شبکه کارگاه، ۲9آذر، بخش اول

فیلم پودمان سوم  کتاب تجارت الکترونیک و امنیت شبکه کارگاه، ۲9آذر، بخش دوم

 

فایلهای تکمیلی کارگاه دوربین و NVR یکم آذرماه استان قم

دانلود برنامه SADPTOOL

دانلود برنامه WireShark

دانلود فیلم های آموزشی

 

فیلم های کارگاه دوربین و NVR یکم آذرماه استان قم، مدرس دکتر آذریان

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم