فیلم های مورد نیاز کتاب تجارت الکترونیک و امنیت شبکه

فیلم های دوره ضمن خدمت کشوری قم

بخش اول                                      بخش دوم
بخش سوم                                     بخش چهارم

بخش پنجم                                     بخش ششم
بخش هفتم                                     بخش هشتم

بخش نهم                                         بخش دهم
بخش یازدهم                                  بخش دوازدهم
بخش سیزدهم                                بخش چهاردهم

مدرس: عادل طالبی خبره صنعت کسب و کارهای الکترونیکی و عضو شورای برنامه ریزی درسی رشته شبکه و نرم افزار رایانه دفتر تالیف کتابهای درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

 

فیلم های راهنمای هنرآموز کتاب تجارت الکترونیک و امنیت شبکه - مدرس سرکار خانم سارا غایی

لینک منبع

 

فیلم های کارگاه های آنلاین

فیلم کارگاه تجارت۱-جلسه اول ۱۰ مهر

فیلم تجارت۱-جلسه دوم ۱۸مهر

فیلم کارگاه تجارت 4