نتایج امتحانات نهایی سال تحصیلی 93-92

میانگین نمره برگه

درصد قبولی

تعداد قبولی

حاضرین

تعداد کل

درس

8.45

57.89

242

418

425

ریاضی 3

9.81

69.86

292

418

425

زبان تخصصی

14.74

84.8

357

421

425

بانک اطلاعاتی

14.23

82.1

344

419

425

شبکه

11.22

83.49

349

418

425

دین و زندگی