تاریخ آزمون های برنامه سازی سی شارپ

همکاران محترم تاریخ های زیر جهت یادآوری ازمون های دوره ای دوره ضمن خدمت سی شارپ درج شده است.

لذا همکاران در تاریخ های زیر جهت شرکت در آزمون های به سایت  lms.rayadars.com مراجعه کنند.

باتوجه به اینکه هنوز نیمی از افراد ثبت نام شده احتمالا به دلیل اطلاع رسانی ضعیف، به سامانه ورود پیدا نکرده اند و البته تعدادی از همکاران از ثبت نام جامانده اند، آزمون جلسه دوم روز شنبه مورخ 94/8/23 آزمون جلسه سوم روز دوشنبه مورخ94/8/25 و ارزشیابی کتاب 1 روز جمعه مورخ 94/8/29 برگزار می شود.

هر سه آزمون به صورت بسته پاسخ(چندگزینه ای و صحیح -غلط) و در بازه ی زمانی 24 ساعته باز خواهد بود. برای همکارانی که به هر دلیل نتوانند در آزمون ها شرکت نمایند فرصت دوباره با سوالات متفاوت درنظر گرفته خواهد شد.