اولین کارگاه آموزشی گروه هنر استان قم آسیب شناسی و تبیین برنامه گروه هنر (فنی حرفه اي و کاردانش) شنبه 27 آذرماه  اجرا از طریق اسکای روم

اولین کارگاه آموزشی گروه هنر استان قم
آسیب شناسی و تبیین برنامه گروه هنر

(فنی حرفه اي و کاردانش)

شنبه 27 آذرماه 
اجرا از طریق اسکای روم