بانک اطلاعات هنرآموزان تخصصی گروه هنر

بانک اطلاعات هنرآموزان تخصصی گروه هنر فنی و حرفه ای و کاردانش استان قم

سلام،
این فرم برای بررسی دوره های آموزشی تخصصی و ضمن خدمت تخصصی گروه هنر برنامه ریزی شده است لذا تمامی موارد را به دقت پر کنید.
سپاس

https://forms.gle/GYTztr284q1JW8xW8