برگزاری دومین کارگاه آموزش مجازی

برگزاری دومین کارگاه آموزش مجازی گروه های آموزشی استان قم

کارگاه آموزش مجازي با عنوان تولید محتواي الکترونیکی با نرم افزار Camtasia