برگزاری اولین کارگاه آموزش مجازی

اولین کارگاه آموزش مجازی گروه های آموزشی استان قم 

عنوان: کاهش حجم فیلم (فشرده سازی) با نرم افزار Total Video Convertor