شیوه ثبت نمرات دورس مهارتی کاردانش-97/8/6

 

قابل توجه هنرآموزان رشته های کاردانش

 

 

برای ثبت نمرات دروس مهارتی رشته های وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،

 به اطلاع می رساند

 

چون گواهینامه های آنها دو نمره ای می باشد .لذا، هر بخش آزمون نظری و عملی هر

کدام  به شیوه جداگانه و مستقل در رایانه ثبت می شود .

حداقل قبولی نظری 50 از 100   یا به عبارتی 10 از 20  در سیستم آموزش و پرورش

و حداقل قبولی عملی 70 از 100 و 14 از 20 می باشد.

 

برای رشته های خدماتی زیر نظر وزارت ارشاد همان کسب نمره 10 نظری و 14 عملی

کفایت دارد. هنرآموز در تدوین تعداد سوالات با شرایط فوق مختار است و بنا به

 

تشخیص خود می تواند تعداد سوالات را مطابق با برنامه ریزی درسی و طرح درس در

نظرگرفته شده طراحی نماید.