جداول استاندارد و پیش نیاز دروس سایر رشته های هنر

 

ردیف

نام رشته و مهارت

نام استاندارد

پیش نیاز

1

هنر آینه کاری

طراحی­ نقوش ختایی­ واسلیمی

ندارد

طراحی نقوش هندسی

طراحی­ نقوش ختایی­ واسلیمی

آینه کاری

طراحی نقوش هندسی

طراحی­ نقوش ختایی­ واسلیمی

2

چاپ دستی

طراحی­گرافیکی سیاه و سفید

ندارد

طراحی گرافیکی رنگی

طراحی­گرافیکی سیاه و سفید

چاپ باتیک

طراحی­گرافیکی سیاه و سفید

طراحی گرافیکی رنگی

چاپ سیلک اسکرین

طراحی­گرافیکی سیاه و سفید

طراحی گرافیکی رنگی

چاپ باتیک

3

سفالگری

طراحی­نقوش ختایی­واسلیمی

ندارد

طراحی نقوش هندسی

طراحی­نقوش ختایی­واسلیمی

سفالگری

طراحی­نقوش ختایی­واسلیمی

طراحی نقوش هندسی

4

قلمزنی

طراحی­نقوش ختایی­واسلیمی

ندارد

طراحی نقوش هندسی

طراحی­نقوش ختایی­واسلیمی

طراحی نقوش جانوری

طراحی­نقوش ختایی­واسلیمی

طراحی نقوش هندسی

طراحی نقوش فرنگی

طراحی­نقوش ختایی­واسلیمی

طراحی نقوش هندسی

طراحی نقوش جانوری

هنر قلمزنی

طراحی­نقوش ختایی­واسلیمی

طراحی نقوش هندسی

طراحی نقوش جانوری

طراحی نقوش فرنگی

 

 

 

ردیف

نام رشته و مهارت

نام استاندارد

پیش نیاز

9

ساز سازی (سه­تار و ساز ضربی)

طراحی­نقوش­ختایی­و اسلیمی

ندارد

طراحی نقوش هندسی

طراحی­نقوش­ختایی­و اسلیمی

هنر درودگری

طراحی­نقوش­ختایی­و اسلیمی

طراحی نقوش هندسی

ساخت دف

طراحی­نقوش­ختایی­و اسلیمی

طراحی نقوش هندسی

هنر درودگری

ساخت سه­تار

طراحی­نقوش­ختایی­و اسلیمی

طراحی نقوش هندسی

هنر درودگری

ساخت دف

ساخت تنبک

طراحی­نقوش­ختایی­و اسلیمی

طراحی نقوش هندسی

هنر درودگری

ساخت دف

ساخت سه­تار

10

ساز سازی(سنتور و سه­تار)

طراحی­نقوش­ختایی­و اسلیمی

ندارد

طراحی نقوش هندسی

طراحی­نقوش­ختایی­و اسلیمی

هنر درودگری

طراحی­نقوش­ختایی­و اسلیمی

طراحی نقوش هندسی

ساخت سنتور

طراحی­نقوش­ختایی­و اسلیمی

طراحی نقوش هندسی

هنر درودگری

ساخت سه­تار

طراحی­نقوش­ختایی­و اسلیمی

طراحی نقوش هندسی

هنر درودگری

ساخت سنتور

 

 

 

ردیف

نام رشته و مهارت

نام استاندارد

پیش نیاز


11

ساز سازی (سنتور و ساز ضربی)

طراحی­نقوش­ختایی­و اسلیمی

ندارد

طراحی نقوش هندسی

طراحی­نقوش­ختایی­و اسلیمی

هنر درودگری

طراحی­نقوش­ختایی­و اسلیمی

طراحی نقوش هندسی

ساخت سنتور

طراحی­نقوش­ختایی­و اسلیمی

طراحی نقوش هندسی

هنر درودگری

ساخت دف

طراحی­نقوش­ختایی­و اسلیمی

طراحی نقوش هندسی

هنر درودگری

ساخت سنتور

ساخت تنبک

طراحی­نقوش­ختایی­و اسلیمی

طراحی نقوش هندسی

هنر درودگری

ساخت سنتور

ساخت دف

12

آواز جهانی

آواز جهانی

ندارد

نوازندگی ساز پیانو (عمومی)

آواز جهانی

سرایش و تربیت شنوایی

آواز جهانی

نوازندگی ساز پیانو (عمومی)

هماهنگی عمومی موسیقی

آواز جهانی

نوازندگی ساز پیانو (عمومی)

سرایش و تربیت شنوایی

آواز گروهی

آواز جهانی

نوازندگی ساز پیانو (عمومی)

سرایش و تربیت شنوایی

هماهنگی عمومی موسیقی

نوازندگی­ساز سه­تار (عمومی)

آواز جهانی

نوازندگی ساز پیانو (عمومی)

سرایش و تربیت شنوایی

هماهنگی عمومی موسیقی

آواز گروهی

 

 


 

 

ردیف

نام رشته و مهارت

نام استاندارد

پیش نیاز

13

تصویربرداری

طراحی گرافیکی­سیاه و سفید

ندارد

طراحی گرافیکی رنگی

طراحی گرافیکی­سیاه و سفید

کاربر رایانه

طراحی گرافیکی­سیاه و سفید

طراحی گرافیکی رنگی

تایپ رایانه

طراحی گرافیکی­سیاه و سفید

طراحی گرافیکی رنگی

کاربر رایانه

تصویربرداری

طراحی گرافیکی­سیاه و سفید

طراحی گرافیکی رنگی

کاربر رایانه

تایپ رایانه

تدوین و میکس رایانه­ای

طراحی گرافیکی­سیاه و سفید

طراحی گرافیکی رنگی

کاربر رایانه

تایپ رایانه

تصویربرداری

14

عکاسی

طراحی­گرافیکی سیاه و سفید

ندارد

طراحی گرافیکی رنگی

طراحی­گرافیکی سیاه و سفید

عکاسی سیاه و سفید

طراحی­گرافیکی سیاه و سفید

طراحی گرافیکی رنگی

عکاسی رنگی

طراحی­گرافیکی سیاه و سفید

طراحی گرافیکی رنگی

عکاسی سیاه و سفید

عکاسی آتلیه­ای

طراحی­گرافیکی سیاه و سفید

طراحی گرافیکی رنگی

عکاسی سیاه و سفید

عکاسی رنگی

رتوش فیلم و عکس

طراحی­گرافیکی سیاه و سفید

طراحی گرافیکی رنگی

عکاسی سیاه و سفید

عکاسی رنگی

عکاسی آتلیه­ای

 

 


 

 

ردیف

نام رشته و مهارت

نام استاندارد

پیش نیاز

15

چهره آرایی

طراحی عمومی

ندارد

طراحی چهره

طراحی عمومی

ماسک­سازی

طراحی عمومی

طراحی چهره

ساخت موهای مصنوعی

طراحی عمومی

طراحی چهره

ماسک­سازی

گریم

طراحی عمومی

طراحی چهره

ماسک­سازی

ساخت موهای مصنوعی

16

دستیاری­طراحی لباس­(اکسسوار)

طراحی عمومی

ندارد

طراحی اندام و لباس

طراحی عمومی

دستیاری طراحی لباس

طراحی عمومی

طراحی اندام و لباس

17

دستیاری­طراحی­لباس (دوخت و ترمیم)

طراحی عمومی

ندارد

طراحی اندام و لباس

طراحی عمومی

دستیاری طراحی لباس (دوخت و ترمیم )

طراحی عمومی

طراحی اندام و لباس

18

گرافیک کامپیوتری

طراحی­گرافیکی سیاه و سفید 

ندارد

طراحی گرافیکی رنگی

طراحی­گرافیکی سیاه و سفید 

کاربر رایانه

طراحی­گرافیکی سیاه و سفید 

طراحی گرافیکی رنگی

تایپ رایانه

طراحی­گرافیکی سیاه و سفید 

طراحی گرافیکی رنگی

کاربر رایانه

گرافیک رایانه­ای

طراحی­گرافیکی سیاه و سفید 

طراحی گرافیکی رنگی

کاربر رایانه

تایپ رایانه

 

 


 

 

ردیف

نام رشته و مهارت

نام استاندارد

پیش نیاز

19

طراحی بسته­بندی

طراحی­گرافیکی سیاه و سفید 

ندارد

طراحی گرافیکی رنگی

طراحی­گرافیکی سیاه و سفید 

کاربر رایانه

طراحی­گرافیکی سیاه و سفید 

طراحی گرافیکی رنگی

تایپ رایانه

طراحی­گرافیکی سیاه و سفید 

طراحی گرافیکی رنگی

کاربر رایانه

طراحی بسته­بندی

طراحی­گرافیکی سیاه و سفید 

طراحی گرافیکی رنگی

کاربر رایانه

تایپ رایانه

20

نگارگری

طراحی نقوش جانوری 

ندارد

طراحی نقوش هندسی

طراحی نقوش جانوری 

طراحی نقوش ختایی و اسلیمی

طراحی نقوش جانوری 

طراحی نقوش هندسی

طراحی نقوش فرنگی

طراحی نقوش جانوری 

طراحی نقوش هندسی

طراحی نقوش ختایی و اسلیمی

نگارگری 

طراحی نقوش جانوری 

طراحی نقوش هندسی

طراحی نقوش ختایی و اسلیمی

طراحی نقوش فرنگی

21

چهره­سازی

طراحی عمومی

ندارد

طراحی چهره

طراحی عمومی

نقاشی چهره 

طراحی عمومی

طراحی چهره

 

 


 

 

ردیف

نام رشته و مهارت

نام استاندارد

پیش نیاز

22

تذهیب و تشعیر

طراحی­نقوش ختایی­واسلیمی 

ندارد

طراحی نقوش هندسی

طراحی­نقوش ختایی­واسلیمی

طراحی نقوش جانوری

طراحی­نقوش ختایی­واسلیمی 

طراحی نقوش هندسی

طراحی نقوش فرنگی

طراحی­نقوش ختایی­واسلیمی 

طراحی نقوش هندسی

طراحی نقوش جانوری

تذهیب و تشعیر

طراحی­نقوش ختایی­واسلیمی 

طراحی نقوش هندسی

طراحی نقوش جانوری

طراحی نقوش فرنگی

23

صفحه­آرایی

طراحی­گرافیکی سیاه و سفید 

ندارد

طراحی گرافیکی رنگی

طراحی­گرافیکی سیاه و سفید 

کاربر رایانه

طراحی­گرافیکی سیاه و سفید 

طراحی گرافیکی رنگی

تایپ رایانه

طراحی­گرافیکی سیاه و سفید 

طراحی گرافیکی رنگی

کاربر رایانه

کتاب و صفحه­آرایی رایانه­ای

طراحی­گرافیکی سیاه و سفید 

طراحی گرافیکی رنگی

کاربر رایانه

تایپ رایانه

24

عکاسی دیجیتال

طراحی­گرافیکی سیاه و سفید 

ندارد

طراحی گرافیکی رنگی

طراحی­گرافیکی سیاه و سفید 

کاربر رایانه

طراحی­گرافیکی سیاه و سفید 

طراحی گرافیکی رنگی

تایپ رایانه

طراحی­گرافیکی سیاه و سفید 

طراحی گرافیکی رنگی

کاربر رایانه

عکاسی دیجیتال

طراحی­گرافیکی سیاه و سفید 

طراحی گرافیکی رنگی

کاربر رایانه

تایپ رایانه

رتوش­و­ترمیم عکس رایانه­ای

طراحی­گرافیکی سیاه و سفید 

طراحی گرافیکی رنگی

کاربر رایانه

تایپ رایانه

عکاسی دیجیتال

 

 

 

 

 

 

ردیف

نام رشته و مهارت

نام استاندارد

پیش نیاز

27

نوازندگی ساز ایرانی

 

نوازندگی ساز ایرانی

ندارد

نوازندگی ساز پیانو (عمومی)

نوازندگی ساز ایرانی

سرایش و تربیت شنوایی

نوازندگی ساز ایرانی

نوازندگی ساز پیانو (عمومی)

هماهنگی عمومی موسیقی

نوازندگی ساز ایرانی

نوازندگی ساز پیانو (عمومی)

سرایش و تربیت شنوایی

آواز گروهی

نوازندگی ساز ایرانی

نوازندگی ساز پیانو (عمومی)

سرایش و تربیت شنوایی

هماهنگی عمومی موسیقی

هم­نوازی ساز ایرانی

نوازندگی ساز ایرانی

نوازندگی ساز پیانو (عمومی)

سرایش و تربیت شنوایی

هماهنگی عمومی موسیقی

آواز گروهی

28

نوازندگی ساز جهانی

نوازندگی ساز جهانی

ندارد

نوازندگی ساز پیانو (عمومی)

نوازندگی ساز جهانی

سرایش و تربیت شنوایی

نوازندگی ساز جهانی

نوازندگی ساز پیانو (عمومی)

هماهنگی عمومی موسیقی

نوازندگی ساز جهانی

نوازندگی ساز پیانو (عمومی)

سرایش و تربیت شنوایی

آواز گروهی

نوازندگی ساز جهانی

نوازندگی ساز پیانو (عمومی)

سرایش و تربیت شنوایی

هماهنگی عمومی موسیقی

هم­نوازی ساز جهانی

نوازندگی ساز جهانی

نوازندگی ساز پیانو (عمومی)

سرایش و تربیت شنوایی

هماهنگی عمومی موسیقی

آواز گروهی

 

ردیف

نام رشته و مهارت

نام استاندارد

پیش نیاز

29

آواز ایرانی

آواز ایرانی

ندارد

نوازندگی ساز پیانو (عمومی)

آواز ایرانی

سرایش و تربیت شنوایی

آواز ایرانی

نوازندگی ساز پیانو (عمومی)

هماهنگی عمومی موسیقی

آواز ایرانی

نوازندگی ساز پیانو (عمومی)

سرایش و تربیت شنوایی

آواز گروهی

آواز ایرانی

نوازندگی ساز پیانو (عمومی)

سرایش و تربیت شنوایی

هماهنگی عمومی موسیقی

نوازندگی ساز سه­تار (عمومی)

آواز ایرانی

نوازندگی ساز پیانو (عمومی)

سرایش و تربیت شنوایی

هماهنگی عمومی موسیقی

آواز گروهی

30

تصویرسازی کامپیوتری

رایانه کار مقدماتی

ندارد

رایانه کار پیشرفته

رایانه کار مقدماتی

طراح امور گرافیکی با رایانه

رایانه کار مقدماتی

رایانه کار پیشرفته

کاربر Freehand

رایانه کار مقدماتی

رایانه کار پیشرفته

طراح امور گرافیکی با رایانه

کاربر Corel draw

رایانه کار مقدماتی

رایانه کار پیشرفته

طراح امور گرافیکی با رایانه

کاربر Freehand