معماری داخلی چه تفاوتی با طراحی داخلی دارد؟

یکی از موضوعاتی که در بدو ورود هنرجویان به رشته معماری داخلی  مورد سوال است ،تعریف دقیق  وجایگاه رشته « معماری داخلی»  و تفاوتهای آن با رشته های مشابه مثل « طراحی داخلی » است.

فیلم تبلیغاتی که در ادامه  افزوده شده است بابیان تصویری ساده این دورشته را تعریف ومتمایز میکند.

لازم به ذکر است پخش این فیلم در کلاس نیاز به توضیحات شفاهی هنرآموز مربوطه منطبق با متن فیلم دارد .

 

http://s11.faza98.com/dl/i7KWn6/What is Interior Architecture and Design.mp4