شایستگی غیرفنی 2

همکاران محترم ،همانطور که مستحضرهستید در سالهای اخیر موضوع شایستگی غیر فنی بدلیل اهمیتی که در شخصیت حرفه ای هنرجویان دارد مورد توجه وزارتخانه آموزش وپرورش قرار گرفته است. لینک زیر توسط همکاران محترم یکی از استانها جهت تاکید بر روی فاکتورهای مورد نظر این شایستگی تولید ودر اختیار همه عزیزان قرار  گرفته است.

          لازم به ذکر است در صورت تمایل به دریافت همه فیلمهای آموزشی در شاخه فنی وکار ودانش ،میتوانید در ساعات اداری روزهای چهارشنبه ،باهماهنگی قبلی  (02537715045)به اداره تکنولوژی واقع در خیابان شهیدلواسانی33 مراجعه فرمایید.

نمونه اجرای شایستگی های غیرفنی در کارگاه فنی