شایستگی غیرفنی1

با توجه به اهمیت موضوع شایستگیهای غیرفنی دوفرم زیر برای همه هنرستانهای معماری داخلی تعریف شده اند که از همکاران دعوت میشود این فرمها را تکمیل فرمایند.

                    

                           بررسی تدریس دروس شایستگیهای غیرفنی توسط هنرآموز مرتبط

                                فرم نظرسنجی در رابطه با دروس شایستگی غیرفنی