نظارت بالینی فنی

  یکی از راهکارهای نزدیک شدن روش های تدریس به استانداردهای تعریف شده ،نظارت بالینی است.

نظارت بالینی ، مطالعه رفتار معلم در کلاس درس با روش نظام مند  و در فضایی همراه با همکاری و احترام

متقابل است و مجموعه ای از فعالیت هایی است که برای اصلاح فرآیند تدریس و یادگیری طراحی شده

است. در مواجهه با برخی از روش ها یا راهبردها جهت رفتار با معلم، راهنمای آموزشی با مدیر، باید

راهبردهای مؤثرتر را با توجه به اهداف، گروه های معین، موقعیت های معین و شخصیت ویژه ی معلم انتخاب کند.

در این راستا در سال تحصیلی پیش رو، اداره گروههای آموزشی ،در نظر دارد جهت انجام این رسالت با

هماهنگی قبلی در هنرستانهای مجری معماری داخلی حضور یابد. فرمهای پیوست شده در این پست ،نکات

مهم مورد نظر در این بازدید را متذکر میشود.

 

نظارت بالینی فنی

 

فرم ارزشیابی شایستگی ناظر