هنر، معمای و قرآن

نوشته: الگ گرابار ( استاد دانشگاه هاروارد)

در این مقاله ابتدا به بررسی اشارات مستقیم و غیرمستقیم آیات قآن به هنر و معماری پرداخته شده است.سپس موضوع تأثیر و کاربرد قرآن در نر و معماری تجزیه و تحلیل می شود و در این باره به برخی از آرایه ها، بناها و مشخصات آن اشاره می شود.

files/47/1(1).pdf