نقش خدامحوری در معماری مسلمانان

در این مقاله به این شاخص از معماری مسلمین توجه شده است، که معماران سعی نموده اند تا با بهره گیری از شعار اصلی توحید(لااله الاالله) همه محورها و اجزای بنا را متوجه محور اصلی و توجه به او نمایند؛ و غیر او را به ورطه فراموشی بسپارند....( فایل مقاله از لینک زیر قابل دریافت می باشد.)

files/47/.pdf