آسیب شناسی نظام آموزشی

مقاله ای که در این پست معرفی وضمیمه شده است ،نتیجه پژوهشی  است با روش توصیفی ازنوع  پیمایشی در بخش کمی  ودر بخش کیفی، به روش فرآیند چرخه ای تحلیل .

آسیب شناسی  نظام آموزشی  دانشکده های فنی حرفه ای ،یکی از دغدغه های مهم  بدنه پژوهشی بوده وهست. جعفر ترک زاده ،دانشیار گروه مدیریت  وبرنامه ریزی آموزشی  وعلوم تربیتی دانشکده روانشناسی دانشگاه شیراز در مقدمه این مقاله چنین میگوید:

توسعه کیفی یک دانشگاه وتبدیل آن به  به یک دانشگاه پیشرو تلاشیست که میتوان  در قلمرو مفهوم

توسعه سازمانی تعریف شود.تحقق این مهم مستلزم آن است  که تلاش برنامه ریزی ومدیریت شده ای در

گستره سازمان به قصد توسعه راه حلهای جدید وخلاقانه وتوسعه ظرفیت خود نوسازی سازمان صورت

گیرد.

 

مقاله  آسیب شناسی  نظام آموزشی در مراکز دانشگاهی