زلزله

دکتر سیدمهدی زهرائی  ،استاد  گروه عمران دانشکده فنی   دانشگاه تهران  در مجموعه ذیل به بررسی

اثرات زلزله وعلل خسارات شدید ناشی اززلزله  میپردازد و سیستم های مختلف کنترل سازه را معرفی مینماید و درنهایت به معرفی  « جداگرهای لرزه ای »  میپردازد.

 

مستهلک  کننده های انرژی  برای کاهش  اثرزلزله بر سازه ها

فیلم