تحلیل سازه ای

 

همکاران گرامی در ادامه مبحث تحلیل سازه ای توجه شمارا به مطالب زیر جلب مینمایم :                                                             

 

  • عدم مطلوبیت دیوارچینی دررعایت ارتفاع مجاز دیوار
  • عدم رعایت ضوابط نصب واجرای درو پنجره
  • عدم اتصال نمای آجری به دیوار اصلی
  • اجرای صحیح ضوابط زلزله وعدم تخریب بنا در زلزله