نمونه تمرینات #C

نمونه تمرین های حل شده کتاب توسعه برنامه سازی و پایگاه داده
ارسالی همکار عزیز : جناب آقای مهندس ضیغمی

دانلود فایل

حل تمرین برنامه سازی 3

دانلود حل تمرین فصل 1                                                           دانلود حل خودآزمایی فصل 1

دانلود حل تمرین فصل 2                                                           دانلود حل خودآزمایی فصل 2

دانلود حل تمرین فصل 3                                                           دانلود حل خودآزمایی فصل 3

دانلود حل تمرین فصل 4                                                           دانلود حل خودآزمایی فصل 4

دانلود حل تمرین فصل 5                                                           دانلود حل خودآزمایی فصل 5

دانلود حل تمرین فصل 6                                                           دانلود حل خودآزمایی فصل 6