برگزاری آزمون آنلاین از کتاب اخلاق حرفه ای

 

  • آزمون آنلاین از کل مباحث کتاب اخلاق حرفه ای می باشد.
  • تاریخ آزمون : یکشنبه 403/2/9 
  • ساعت آزمون :10 تا 24
  • از طریق سایت← Qomgt.ir صفحه اصلي ← سامانه شرکت درکارگاه مجازي و آزمون آنلاین

نوع تقدیر : استانی - ناحیه ای