کارگاه مجازی

با سلام

کارگاه آموزش مجازی برای هنر آموزان رشته طراحی دوخت فنی حرفه ای وکاردانش

با عنوان نحوه تدریس در فضای مجازی

زمان:یک شنبه99/9/30

ساعت 18/30

از طریق اسکای روم

https://www.skyroom.online/ch/qomgt99/fani-azar

از طریق لینک بالا وفقط باگوگل کروم وبه عنوان مهمان وارد شوید.

هنگام ورود

نام

نام خانوادگی

کد پرسنلی

ناحیه

ونام مدرسه را وارد کنید تاگواهی شرکت در کارگاه برای شما صادر شود.