فراخوان هاي آموزشي

 قابل توجه هنرآموزان عزيز:

فراخوان هاي کتاب کارگاه نوآوري وکارآفريني درسال تحصيلي 1399-1400به شرح زيرمي باشد:

1-فراخوان جشنواره برترتدریس کتاب کارگاه نوآوری وکارآفرینی

2-فرخوان طرح درس کتاب کارگاه نوآوری وکارآفرینی(پودمان1جلسه6)

3-فراخوان کارپوشه های برتر براساس طرح درس استاندارد

4-فراخوان جشنواره ایده برترکارآفرینی

5-فراخوان جشنواره بوم کسب وکار

6-فراخوان تولیدمحتوی آموزشی کتاب کارگاه نوآوری وکارآفرینی ،پودمان1،جلسه6

7-فراخوان تولیدمحتوی آموزشی کتاب کارآفرینی وتولید(متوسطه نظری)بخش6