سیستم‌های قدرت الکتریکی(جلد1)

مهرداد عابدی از اساتید برجسته ماشین‌های الکتریکی و سیستم‌های قدرت و از صاحب نظران در زمینه برق و سیستم‌های قدرت می‌باشد. وی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. او با تألیف و ترجمه تعداد بسیاری از کتب مهندسی برق سهم به سزایی در گسترش و توسعه علوم مهندسی برق ایران داراست. ایشان را می‌توان پدر برق ایران دانست.

به منظور مشاهده ی مشخصات کتاب لطفا کلیک نمایید.