جزوه کارگاه درس پژوهی

درسال جاری تحصیلی (97-1396) دبیرخانه راهبری برق و الکترونیک کشور قصد دارد مسابقه ی درس پژوهی برگزار نماید که شیوه نامه آن بعدا در سایت قرار داده می شود. در زیر جزوه کارگاه درس پژوهی بارگزاری شده است که همکاران می توانند از این جزوه استفاده نمایند.

جزوه کارگاه درس پژوهی