نمونه سوالات پولک ومنجوق دوز

 نمونه سوالات پولک ومنجوق دوز

 1. قدمت پولک دوزی به چه زمانی برمیگردد؟

الف) 2500الی 3000                    ب) از زمان هخامنشیان                                                        ج)  از زمان اشکانیان                          د) 1000تا2500          

 1. در این نوع پولک دوزی باشیوه دوخت سبب می شود که پولک از پهلو، معمولا به صورت مورب بایستد.

الف) پولک دوزی ایستاده                           ب)پولک دوزی برجسته                                                    ج) پولک دوزی ساده                           د) پولک دوزی نخ رو

 1. دوخت پولک دوزی ساده چگونه است؟

الف) یک پولک ودو منجوق              ب) دو پولک دو منجوق                                                       ج) یک پولک ویک منجوق         د) دو پولک ویک منجوق

 1. در حال حاضر از چه جنس پولک هایی استفاده می شود؟

الف) برنجی ،آلیاژی وپلاستیکی           ب) طلا وبرنجی                                                               ج) نقره ای وپلاستیکی                       د) نقره ای وبرنجی

 1. در شهرستان های بندر عباس ،بندر لنگه ومیناب پولک دوزی همراه با هنر ................انجام می شود.

الف) سرمه دوزی                          ب) کمند دوزی                                                                       ج) پیله دوزی                                    د) گلابتون دوزی

 1. به کدام دوخت دوباره دوزی گفته می شود؟

الف)درباری دوزی                        ب)منجوق دوزی                                                                    ج)سرمه دوزی                      د) پولک دوزی

 1. دوران شکوفایی منجوق دوزی در چه زمانی بوده است؟

الف) دوران هخامنشی                   ب)دوران ساسانی                                                                 ج) سده 13                             د) سده 2

 1. در کدام روش های منجوق دوزی از دو سوزن استفاده می شود؟

الف) برگ دوزی                        ب) بست دوزی                                                                        ج) روش خطی                         د) برجسته دوزی

 1. در کدام روش دوخت تعداد منجوق ها را در سطح مورد دوخت بیشتر از اندازه می گیریم؟

الف) برگ دوزی                        ب) بست دوزی                                                                        ج) روش خطی                         د) برجسته دوزی

 1. در کدام روش از منجوق دوزی برای سطح وسیع ردیف های منجوق در کنار یگدیگر دوخته می شوند؟

الف) روش تو پر                       ب) بست دوزی                                                                          ج) روش خطی                        د) برجسته دوزی

 

 1. این تعریف مربوط به کدام گزینه است ؟دانه هایی ریز از جنس شیشه وبلور که به عنوان زیور روی لباس دوخته می شود.

الف) ملیله                               ب) پولک                                                                                   ج) منجوق                              د) مروارید

 1. در کدام نوع شرابه دوزی جهت از رنگ ها از طرح های شطرنجی الوان استفاده میگردد؟

الف) ساده الوان                       ب) ساده نقش دار                                                                     ج) آویز دار دوبل                    د) دالبری تقاطعی

 1. در این نوع شرابه دوزی انتهای ردیف آزاد نمی باشد بلکه دو سر آن به لبه پارچه تماس دارد.

الف) ساده الوان                             ب) آویز دار دوبل                                                                ج) سادع نقش دار                      د) دالبری ساده

 1. در این نوع شرابه دوزی ابتدا روی گلوله مروارید یا دانه تسبیح را می­پوشاند.

الف) آویز دار دوبل                      ب) منجوق دوزی                                                                              ج) آویز شرابه ای                      د) منگوله منجوق

 1. این تعریف مربوط به کدام گزینه است؟تارهای طلایی ونقره ای که میانش مثل لوله خالی باشد.

الف) قیطان                               ب) گلابتون                                                                                     ج) ملیله                                 د) نخ زری

 1. نام دیگر تحریر دوزی کدام است؟

الف) زرک دوزی                          ب) محرر دوزی                                                                      ج) کنگره دوزی                       د) برجسته دوزی

 1. در این نوع دوخت ملیله ساده به صورت زیگزاگ در اطراف تگرگ ها دوخته می شود.

الف) کنگره دوزی                       ب)تگرگ دوزی                                                                           ج) دور دوزی                         د) تو دوزی

 1. مروارید های کشیده که به صورت جناقی روی طرح دوخته می شود وبرای نشان دادن ...........استفاده می شود.

الف) ساقه دوزی                        ب) کردونه دوزی                                                                   ج) اریب دوزی                          د) خوشه گندم

 1. این دوخت در دو سمت برگ به صورت اریب دوخت ساتن زده می شود؟

الف) زنار دوزی                         ب) اریب دوزی                                                                          ج) برگ جناقی                          د) ساقه دوزی

 1. کدام دوخت جهت خطوط ضخیم دور گل هایی که خواسته شود با سطح گلبرگ فرق داشته باشد استفاده می گردد؟

الف)گردونه دوزی                     ب) زنار دوزی                                                                           ج) اریب دوزی                          د) همه موارد

 1. در کدام دوره به پیله دوزی توجه خاصی مبذول می شد؟

الف) ساسانیان                                ب) اشکانیان                                                                           ج) هخامنشیان                         د) سامانیان

 1. برای دوخت پیله برجسته چه کاری باید انجام داد؟

الف) از مروارید استفاده میشود         ب) از پنبه استفاده می شود                                                    ج) باید ساقه دوزی کرد                   د) از بلرسان استفاده شود

 

 1. به دوختی که قیطان های ابریشمی یافتیله های ابریشمی یاپشمی یا منجوق یاسرمه وملیله بعد از اجرای انواع حواشی به عنوان آخرین حاشیه دور دوخت های داخل وخارج متن دوخته می شود ..............می­گویند.

الف) قیطان دوزی                        ب) کمند دوزی                                                                             ج) گلابتون دوزی               د) ابریشم دوزی   

 • کدام یک از موارد زیر جهت انتقال سریع طرح روی پارچه استفاده می شود؟

الف) مداد وخودکار                        ب) پود تالک                                                                                ج) شیشه                           د) کاربن

 1. این دوخت باید از برگ شروع شود وهرشلال طوری دوخته شود که قدری بالاتر از شلال دیگر قرار گیرد.

الف) ساتن دوزی برگ                   ب) ساقه دوزی                                                                    ج) تیغ ماهی                            د) تو پردوزی برگ

 • کدام سوزن برای پولک ومنجوق دوزی مناسب است؟

الف) سوزن تاپستری                   ب) سوزن دارنینگ                                                               ج) سوزن شارپ                        د) سوزن چنایل

 • معروف ترین پدیده مروارید دوزی شده ایران چیست؟

الف)قالیچه مجنون                   ب) فرش سلیمان                                                                     ج) فرش افسانه ای بهارستان              د) پرده تالار خسرو پرویز

 • بهترین نوع کتان در ..............بدست می آید وکتان کشور ...............خوش رنگ است.

الف) بلژیک-ایرلند                    ب) آسیا-بلژیک                                                                     ج) اروپا-ایرلند                           د) ایرلند-بلژیک

 • بهترین شیوه آستر کشی سوزن دوزی هاکدام است؟

الف) چرخ کاری                       ب) ریشه بندی                                                                             ج) کوک زدن                           د) پس دوزی ظریف

 • از شیر گرم والکل متالیک برای برطرف کردن لکه .................استفاده می شود.

الف) لکه جوهر وخودکار            ب) لکه سبزی وعلف                                                                    ج) لکه کاکائو وشکلات                د) لکه ترشی