نمونه سوال چهل تکه دوز

سوالات چهل تکه دوزی

1 ) کدام گزینه در اسامی مختلف چهل تکه دوزی صحیح نمی باشد؟

الف ) مطلسه دوزی               ب ) تکه دوزی         ج ) لندره دوزی       د ) خاتمی دوزی

2)خصوصیات پارچه برای استفاده در چهل تکه دوزی چیست؟کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف ) ضخامت های متفاوت داشته باشد.    ب ) فرسوده نباشد.

ج) خاصیت کشسانی نداشته باشد.           د )به سادگی تا شود.

3) کدام گزینه جزء پارچه های مناسب برای چهل تکه دوزی نمی باشد؟

الف )ریون                                        ب ) پنبه ای

ج ) مخمل                                          د ) الیاف مصنویی

4) پارچه مورد استفاده برای آسترکشی کار چهل تکه دوزی کدام است؟

الف) نخی                        ب) مخمل

ج) ریون                            د) ساتن

5) اندازه آستر باید حداقل ................................. از اندازه کار چهل تکه دوزی باشد.

الف) 10 سانتیمتر بیشتر                      ب) 10 سانتیمتر کمتر

ج) مساوی باشد                                  د) 5 سانتیمتر بیشتر

6) کدام گزینه در استفاده از خط کش شیشه ای مدرج در کارچهل تکه دوزی صحیح نمی باشد؟

الف) تیغه کاتر را کند می کند.             ب) پارچه در زیر آن دیده شود.

ج) برای برش پارچه در زوایای مختلف بکار می رود  د) اندازه آن 15 در 60 سانتیمتر باشد.

7)کدام گزینه در خصوصیات صفحه برش (مت)صحیح نمی باشد؟

الف) خراب نمی شود                  ب)خش نمی افتد.

ج) دارای درجه بندی است              د) باعث کند شدن تیغه کاتر نمی باشد.

8)مهمترین کار در هنگام اتصال تکه ها در چهل تکه دوزی چیست؟

الف) اتوی درزها                          ب)چسباندن لایی

ج)استفاده از نخ همرنگ                د) استفاده از پارچه در اشکال مختلف

9) به حد فاصل طول و عرض پارچه .................................پارچه گفته می شود.

الف) اریب              ب) تارها             ج)پودها              د) بافت

10)راسته دوزی جزء کدام یک از انواع ماشین های دوخت می باشد.

الف) صنعتی      ب)نیمه صنعتی          ج) خانگی         د) همه کاره

11)کدام پایه در چهل تکه دوزی کاربرد ندارد؟

الف) پایه پیچ رول          ب)پایه تکه دوزی      ج)پایه ابر دوزی د) پایه ضخیم دوزی

12) میزان فاصله گذاری مناسب برای درز در چهل تکه دوزی چه مقدار است؟

الف) 5/0 تا 7/0 سانتیمتر                          ب) 75/0 تا 1 سانتیمتر

ج)1 سانتیمتر                                            د) 2/0 سانتیمتر

13) کدام گزینه جزء مراحل آماده سازی پارچه برای انجام چهل تکه دوزی نمی باشد؟

الف) برش پارچه                        ب)شستشوی پارچه

ج)اتو کشی                       د)اطمینان از ثابت بودن رنگ پارچه

14) سرکجی پارچه را چگونه از بین می برند؟

الف) با کشیدن یک نخ از عرض پارچه                    ب) با خط کش

ج)با کشیدن یک نخ از طول پارچه                             د) با کشیدن پارچه

15) استفاده از مت و کاتر سبب .......................... کار و ............................. آن می شود.

الف) سرعت بخشیدن به آسانتر شدن                         ب) کندی آسانی

ج) دقت دور ریز کمتر                              د) دقت- تعادل بدن در

16 ) از کنار هم قرار گرفتن دو رنگ پارچه و چیدمان آن به صورت یک در میان چه نو چهل تکه دوزی ایجاد می شود؟

الف) شطرنجی       ب) اره پله ای              ج) مثلثی                د) لوزی

17) حاشیه کار چهل تکه در گوشه ها به چه شکل دوخته می شود؟

الف) اریب             ب) دایره              ج) مربع             د) مستطیل

18) طرح مطلسه دوزی را چگونه روی کارچهل تکه دوزی پیاده و کپی می کنند؟

الف) با استفاده از شابلون یا طراحی مستقیم روی پارچه      ب) با کاربن

ج) با استفاده از میز نور                د) با رولت

19) برای دوخت چهل تکه به شکل الماس از کدام نو چهل تکه دوزی استفاده می شود؟

الف) شطرنجی             ب)راه پله ای               ج) مثلثی      د)هفت و هشت

20) دوخت انواع مواد تزئینی روی کار چهل تکه با چه دوختی انجام می شود؟

الف) بست         ب) بخیه              ج) دندان موشی          د) ساقه دوزی

21) در چهل تکه دوزی برای اتصال بلوک ها به هم می توان از چه نوع دوخت تزئینی استفاده نمود؟

الف) فاکوت           ب) رو کوکو                ج) دندان موشی             د)بست

22)برای کدام چهل تکه دوزی به رسم الگو نیاز می باشد؟

الف) طرح های منحنی                        ب) طرح های شطرنجی

ج) طرح های راه پله ای                           د) طرح های هفت و هشت

23)برای اینکه دوخت تکه های منحنی به هم آسانتر شود از چه چیزی استفاده میشود؟

الف)چرت           ب)بست                   ج)کلیپ        د) دندان موشی

24)چگونه آب اضافی کار چهل تکه را در زمان شستشو کم کنیم ؟

الف)به وسیله ی رول کردن در حوله ای تمیز            ب)روی طناب آویزان کردن

ج)روی بند لباس پهن کردن                             د)در خشک کن ماشین لباس شویی

25) اتوی کار چه تکه چگونه انجام می شود؟

الف) یک پارچه نخی مرطوب سفید را روی کار پهن میکنیم.

ب) از قسمت پشت کار

ج) باید به خشکشویی سپرده شود

د) از بالشتک بیضی استفاده می کنیم.

گزینه الف در همه موارد پاسخ صحیح است .