لباس شب وعروس

✅ارتفاع کم یا نرم بودن صندلی کار سبب کدام عارضه می شود؟
الف- درد در ناحیه پاشنه پا ب- درد در ناحیه زانو ج- درد در پا د- درد در ناحیه کمر

✅به چه وسیله ای نخ رو را می توان تنظیم کرد؟
الف- نخ ماسوره ب- پیچ ماکو ج- میله نگهدارنده سوزن د- دستگاه تنظیم کننده نخ

✅برای وصل گل های گیپور در روی لباس های شب و عروس:
الف- دوختن گل ها با زیگراگ انجام می شود
ب- دوختن گل های تکی گیپور و گیپور ارگانزا باید به وسیله دست انجام پذیرد
ج- با چسب می چسبانیم د- گل ها را به صورت شاخه ای می دوزیم

✅محل قرار دادن نوار فنری در کدام قسمت از لباس است؟
الف- در پشت پارچه ب- در روی پارچه ج- به حالت اریب روی آستر د- به حالـت افقی روی آستر

✅رویه فنر چیست؟
الف- از پارچه رویه لباس برای روکش فنر استفاده می شود ب- مغزی دور حلقه آستین
ج- نوار اریبی از آستر پارچه برای روکش فنر استفاده می شود د- از راسته پارچه برای روکش فنـر اسـتفاده مـی شود

✅اصطلاح زانفیکس چیست؟
الف- نوار چسب دار که در لبه برگردان لباس به جای پس دوزی استفاده می شود
ب- کنترل حلقه پشت و جلو بالاتنه را گویند ج- نوار اریب تزئینی د- جا دکمه فیلتابی

 

 

✅بالا تنه های چسبان و کمرهای تنگ و چسبیده مناسب چگونه افرادی نمی باشد؟
الف- افراد بلند قد ب- افراد چاق
ج- افرادی که سینه های بیش از حد کوچک دارند د- افرادی که سینه بزرگتر از باسن دارند

✅فنر گذاری در کدام قسمت از لباس عروس به کار می رود؟
الف- در برش های عمودی و دکلته ب- بالا تنه ویقه
ج- در زیر دامنی و ژپون د- در لبه دامن، یقه، کمر لباس و قسمت های دکلته

✅فرق تور دانتل با گیپور در چیست؟
الف- تورهای بافته شده را دانتل و تورهای برودری شده را گیپور گویند
ب- تورهای بافته شده با دست را گیپور نامند
ج- تورهای بافته شده با دست را دانتل گویند
د- تورهای بافته شده را گیپور وتورهای برودری را دانتل گویند

✅برای اتصال درز در پارچه های گیپور:
الف- نقشه پارچه را در محل درزها از هم جدا کرده و درزها را با چرخ می دوزیم
ب- نقشه پارچه را در محل درزها روی هم منطبق کرده و درزها را با چرخ می دوزیم
ج- نقشه پارچه را در محل درزها روی هم منطبق کرده و محل درز را با دقت و توسط دست به یکدیگر متصل می نماییم
د- طرح را روی پارچه انداخته و فرقی ندارد با دست یا چرخ می دوزیم

✅آیا می توان در کاپ آستین های گیپور چین داد؟
الف- چین در کاپ آستین گیپور مناسب نیست ب- چین باعث خوش فرم شدن است
ج- چین به اندام حالت قشنگ می دهد د- چین در کاپ مناسب است

✅آستر لباس در قسمت دامن عروس به چه شکل وصل می شود؟
الف- آستر به صورت مجزا پوشیده می شود ب- به صورت دوبله
ج- فقط در قسمت کمر به هم وصل است د- به آستر احتیاج نیست

✅برای اینکه گوشه های ترک در لباس آویزان نشود چه باید کرد؟
الف- باید خط مایل ترک با خط عمود از باسن به پایین یک اندازه باشد
ب- در موقع پرو لباس سنجاق زده می چینیم
ج- اضافه گوشه ها را بعد از دوخت قیچی می کنیم
د- در ترک گوشه آویزان نمی شود

✅آخرین مرحله کار یک لباس در تولیدی چیست؟
الف- دکمه دوزی ب- پرو ج- بسته بندی د- اتو کشی

برای صاف کردن پایین دامن های کلوش و اریب چگونه روی مانکن عمل می کنیم؟
الف- دامن را به مانکن متصل کرده و بلافاصله پایین آنرا صاف می کنیم
ب- دامن را به مدت ۲۴ساعت به مانکن متصل کرده و بعد پایین آنرا صاف می کنیم
ج- دامن را به مانکن متصل کرده و با تیغ ژیلت آنرا صاف می کنیم
د- دامن را به مانکن متصل کرده و آنرا کوک کرده و روی زمین قیچی می کنیم

 

✅برای وصل والان در وسط لباس چه می کنیم؟
الف- لبه والان را لبه دوزی کرده و درز گیر آن را پاک نموده سپس والان را به روی پارچه قرار داده و درز والان را به لبـاس وصل کنید
ب- لبه والان را پاک دوز نموده و با تیغه جداگانه به لباس وصل می شود
ج- لبه والان را به هلال یقه لباس با پس دوزی وصل کنید
د- لبه والان دوبار چرخ کرده و لایی را چسبانده و سپس به هلال یقه وصل کنید

✅روش دوخت پولک دوزی:
الف- در پولک دوزی ابتدای دوخت را گره می زنیم ب- در پولک دوزی هر پولک با یک پس بخیه دوختـه مـی شود
ج- در پولک دوزی دوخت زیگزاگ انجام می شود د- در پولک دوزی پولک ها را بـه صـورت کـوک می دوزیم

✅برای چه افرادی از رنگ های تیره استفاده می شود؟
الف- افراد که عیوب اندامی دارند ب- افراد باریک و بلند
ج- افراد کوتاه د- افراد با اندام های درشت و چاق

✅طریقه شناخت راه پارچه؟
الف- عرض روی طول پارچه قرار می گیرد ب- در امتداد ترکی یا لبه پارچه
ج- فاصله بین دو طرف ترکی پارچه یا عرض پارچه را راه پارچه گویند
د- از طرف پشت پارچه روی اریب قرار گیرد

✅در طرح های برش دار پنس سر شانه و کنفورماسیون به کدام یک از پنس های زیر انتقال پیدا می کند؟
الف- به پنس زیر سینه ب- به پنس یقه ج- به پنس پهلو د- به پنس وسط جلوی الگو

✅آستین ژیگو چیست؟
الف- آستین تنگ است که برای لباس های مهمانی به کار می رود
ب- آستین فانتزی شماره ۴می باشد که جهت لباس عروس به کار می رود
ج- آستین ربدوشامبر است که برای لباس های آزاد به کار می رود
د- آستین لبه گشاد است که روی پارچه های حریر استفاده می شود