تمدید فراخوان نقد و بررسی پودمان سوم کتاب کنترل کیفیت پایه دوازدهم رشته صنایع شیمیایی

 

فراخوان نقد و بررسی پودمان سوم کتاب کنترل کیفیت پایه دوازدهم رشته صنایع شیمیایی

 

فراخوان نقد و بررسی پودمان سوم کتاب کنترل کیفیت پایه دوازدهم تا پایان آذرماه 1402تمدید شد

(به علت زمان بندی های مربوط به دبیرخانه راهبری صنایع شیمیایی امکان تمدید مجدد آن وجود نخواهد داشت)