سیستم جدید سوخت رسانی دیزلی

باسلام

دو مورد سیستم سوخت رسانی  جدید دیزل حضورتان معرفی می شود .

سیستم سوخت رسانی  Common rail  pdf

انژکتور ها ی پیزو الکتریک pdf