موتورملی

باسلام

مشخصات موتور ملی حضورتان جهت یادآوری ارائه می شود

باتشکر

مجیدی مهر

معرفی موتور ملی EF7