شرح وظایف/دبیرخانه کشوری هنرهای تجسمی و نمایشی

شرح وظایف/دبیرخانه کشوری هنرهای تجسمی و نمایشی

شرح وظایف مدیر هنرستان

شرح وظایف معاون فنی و مهارتی

شرح وظایف سرپرست بخش

شرح وظایف سرپرست کارگاه

شرح وظایف استادکار

شرح وظایف متصدی مراقبت و نگهداری

 

   دبیرخانه کشوری هنر های تجسمی و نمایشی

http://honar.gam3.medu.ir/portal/home.php?block=school_dpage&school_code=1000000303&pageid=44510