فراخوان طراحی سوالات استاندارد

بسمه تعالی

 

 

با سلام

 

احتراما دبیرخانه کشوری پوشاک وطراحی ودوخت درراستای اجرای برنامه عملیاتی سالانه دبیرخانه کشوری پوشاک با هدف جایگزینی ارزشیابی نوین دروس مهارتی به جای ارزشیابی سنتی وآشنایی هنرآموزان با سوالات استاندارد ،تهیه ی بانک سوالات دروس تخصصی طراحی ودوخت واستانداردهای آموزشی مهارتی دروس تخصصی ومهارتی رشته پوشاک ودر نهایت ارتقای سطح کیفی آموزش فنی وخرفه ای وکاردانش اقدام به فراخوان طراحی سوالات استاندارد رشته پوشاک وطراحی ودوخت می نماید.ولذا از کلیه سرگروه های مخترم استانها دعوت می شود طیق برنامه ارسالی دبیرخانه نسبت به اجرای فراخوان دراستانها ی مربوطه مشارکت وهمکاری لازم را نموده وسوالات استاندارد را به صورت wordوطیقه بندی شده وبا مشخصات کامل هنرآموزان شرکت کننده در فراخوان تا تاریخ 93/11/10 به دبیرخانه ارسال فرمایند.

دریافت     1                           راهنمای ارزشیابی

 دریافت    2                            راهنمای ارزشیابی            

 دریافت     3                           دروس پیشنهادی طراحی ودوخت(فنی وحرفه ای)

دریافت       4                          نمونه سوالات استاندارد

دریافت      5                           دروس پیشنهادی رشته پوشاک(کاردانش)        

 

                                           باتشکر  دبیرخانه کشوری پوشاک وطراحی ودوحت  


دبیرخانه کشوری پوشاک وطراحی ودوخت

منابع پیشنهادی استانداردهای دروس مهارتی رشته پوشاک شاخه کاردانش دبیرخانه کشوری پوشاک وطراحی ودوخت

باسلام

 

احتراما جداول منابع پیشنهادی استانداردهای دروس مهارتی رشته پوشاک شاخه کاردانش جهت هماهنگی های لازم برای همسویی بیشتر در فراخوان طراحی سوالات استاندارد وعدم تناقض در ارزیابی سوالات استاندارد به حضور همکاران گرامی معرفی شد

 

 

 

 

 

ماه

 

 

 

 

 

منابع

 

 

 

 

هفته

 

 

 

 

توانایی هاومهارتها

 

 

 

مهر

نازکدوزی زنانه جلدهای 1و4

اول

جلد اول تا صفحه 41،کاربرد چرخها تعمیر وروغن کاری چرخ راه اندازی چرخ

دوم

پیمانه مهارتی 2جلد اول اندازه گیری دامن پیمانه مهارتی 3 جلد اول

سوم

واحد کار شماره  1و3 جلد اول  پیمانه مهارتی شماره 5 واموزش اساس الگوی دامن

چهارم

برش ودوخت پاترون دامن ساده برای سایز شخصی ورفع عیوب پاترون دامن جلد4تا صفحه 32

 

 

 

آبان

نازک دوزی زنانه 1،2،4،5

پنجم

تهیه الگوی دامن ساده ودوخت ان  متناسب سازی الگوی دامن

ششم

اندازه گیری بالاتنه واستین وطز تهیه الگوی بالاتنه واستین برش ودوخت پاترون

تهیه الگوی دامن فون ودوخت ان

هفتم

تهیه الگوی دامن تنگ با پیلی در خط مرکزی پشت وبرش ودوخت  ان

طرز تهیه الگوی یقه های خطی  رفع عیوب ومتناسب سازی پاترون بالاتنه واستین

جلد 4تا صفحه 47

هشتم

اندازه گیری شلوار وطرز تهیه الگوی شلوار ودوخت پاترون متناسب سازی الگوی شلوار

 

 

 

آذر

نازک دوزی زنانه 1،2،3،4،5

نهم

طرز تهیه الگو وبرش ودوخت بلوز با یکی از یقه های خطی  وانتقال پنس

طرز تهیه الگوی دامن پیلی دار ودوخت ان  انواع استین

دهم

برش ودوخت بلوز با یکی از انتقال پنس ویقه ب ب

برش ودوخت دامن ترک ونیلوفری ودوخت ان جلد 4تا صفحه 60

یازدهم

یکی از مدلهای زیر به اختیار دانش اموزان دوخته شود.

1-برش ودوخت پیراهن با برش بالتنه  غیر قرینه بدون استین ودامن نیلوفری (صفحه 295 جلد 5)

2-برش ودوخت دامن از بالاتنه جلو با برش زیر سینه (صفحه 307 جلد 5)

3-برش ودوخت پیراهن گشاد با برش قسمت سینه (صفحه 379 جلد 5)

دوازدهم

الگو وبرش ودوخت دامن گوده دار ئوالگوی دامن لنگی جلد 4تا صفحه 71

 

 

 

دی

نازک دوزی زنانه 1،2،3،4،5

سیزدهم

اموزش انواع دامن کلوش ودوخت یکی از انها وادمه دوختهای اولیه وانتقال پنس

چهاردهم

دوخت بلوز با یقه ایستاده ویکی از انتقال پنس  وانواع استین جلد 4 تا صفحه 80

پانزدهم

الگو ودوخت یقه انگلیسی ودوخت پاترون ان ویکی از انتقال پنس

شانزدهم

الگو ودوخت یقه ارشال ودوخت پاترون ان یا یکی از انتقال پنسها وادامه نمونه دوختها

 

 

بهمن

نازک دوزی زنانه جلدهای 1،2،3،4،5

هفدهم

الگودوخت یقه مردانه با یکی  از استینهاجلد 4 تا صفحه 90

هیجدهم

جلد 4تا صفحه 28 طرز تهیه الگو بااستفاده از جدول

نوزدهم

مرور کلی

بیستم

مرور کلی