لینوکس

فیلم آموزشی نصب لینوکس دبیان به صورت مجازی(mail)

مطالب آموزشی درس مایا

جزوه ی مایا  

    تهیه شده توسط  مهندس امین جواهری تا فصل ۳

    تهیه شده توسط خانم مهندس طالبی

فیلمهای آموزشی

    فیلمهای استان اصفهان شهر خمینی شهر در دوره ضمن خدمت

    فیلمهای تهیه شده در گروه آموزشی یزد

ادامه مطلب: مطالب آموزشی درس مایا