بوجه بندی نمرات پایانی دروس

بودجه بندی نمرات ازمون پایانی دروس مهارتی رشته پوشاک شاخه کاردانش
 

رشته پوشاک عنوان مهارت :مانتودوز
  کداستاندارد1/1/40/91-7

1

عنوان توانایی

ساعت نظری

درصد نمره در ازمون (تئوری)

ساعت عملی

درصد نمره در ازمون (عملی)

2

توانایی راه اندازی سرویس نگهداری و...

5

11

10

8

3

توانایی انواع دوخت های اولیه

5

11

7

5

4

توانایی شناخت اندام

1

5/2

1

5/0

5

توانایی اندازه گیری اندام

2

4

2

5/1

6

توانایی رسم الگوی انواع مانتو

12

26

22

5/16

7

توانایی محاسبه مقدار پارچه لازم برای........

2

4

2

5/1

8

توانایی اماده کردن پارچه جهت برش

1

5/2

1

5/0

9

توانایی انتقال الگو روی پارچه وبرش ان

2

4

4

3

10

توانایی دوخت انواع تزیینات روی مانتو

1

5/2

5

4

11

توانایی دوخت انواع مانتو

10

22

60

45

12

توانایی اتو کاری نهایی

2

4

2

5/1

13

توانایی تهیه مدل از ژورنال

2

4

17

5/12

14

توانایی به کارگیری ضوابط ایمنی وبهداشت

1

5/2

1

5/0

 

 

 

بارم بندی درس نازک دوز زنانه

رشته پوشاک کد استاندارد 4/2/41/91-7

ردیف

عنوان توانایی

ساعت نظری

درصد نمره در ازمون

0تئوری)

ساعت عملی

درصد نمره در ازمون

(عملی)

1

توانایی کار با انواع ماشین دوخت

2

1

4

5/1

2

توانایی استفاده از انواع اتو

1

1

3

1

3

توانایی انتخاب پارچه

3

2

3

1

4

توانایی رسم انواع الگوی زنانه

106

66

139

43

5

توانایی دوخت های اولیه خیاطی

3

2

4

5/1

6

توانایی دوخت های اولیه خیاطی

3

2

16

5/5

7

توانایی دوخت انواع لباس زنانه

42

26

140

5/46

 

 

 

 

بارم بندی درس الگوساز لباس به روش حجمی

کداستاندارد:1/1/46/91-7

ردیف

عنوان توانایی

ساعت نظری

درصد نمره در ازمون(تئوری)

ساعت نظری

درصد نمره در ازمون(عملی)

1

توانایی شناخت ابزار کار

2

4

2

5/0

2

توانایی اندازه گیری اندام

1

2

2

5/0

3

توانایی تهیه انواع الگوی حجمی دامن

10

19

62

5/17

4

توانایی تهیه انواع الگوی حجمی بالاتنه و استین

20

5/38

160

5/44

5

توانایی تهیه انواع الگوی حجمی یقه

5

5/9

45

5/12

6

توانایی تهیه الگوی حجمی انواع دراپه

2

4

18

5

7

توانایی تهیه انواع مدل سازی لباس

5

5/9

55

5/15

8

توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی وبهداشت کار در محیط کار

4

5/7

2

5/0

9

توانایی سایز به سایز کردن

3

6

12

5/3

 

 

  

بارم بندی درس الگوساز وبرشکار (تکدوزی)

کداستاندارد:1/3/2/41/91-7

ردیف

عنوان توانایی

ساعت نظری

درصدنمره در ازمون(نظری)

ساعت عملی

درصد نمره در ازمون

0عملی)

1

توانایی تهیه الگو

18

34

120

5/27

2

توانایی برش

6

11

55

12

3

توانایی دوخت

21

40

260

60

4

توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی وبهداشت ......

8

15

2

5/0

 

 

 

 : نویسنده: صفورا محمدزاده  


 بودجه بندی استاندارد مانتو دوز

خواهشمنداست در تدریس درس ازبودجه بندی مهارت مانتودوزی استفاده شود

 لازم به ذکر است در مورد دوخت انواع یقه با کارکاه نازکدوزی هماهنگی لازم صورت گیردو در صورت داشتن هرگونه سوال یا پیشنهادی به صورت کتبی باگروههای اموزشی تماس گرفته شود

ادامه مطلب: بودجه بندی استاندارد مانتو دوز