راهنمایی تدریس رشته پویا نمایی

دریافت فایل بازیگری و حرکت

   لینک دانلود

دریافت فایل طراحی حرکت

لینک دانلود

دریافت فایل ادبیات داستانی

لینک دانلود

دریافت فایل فیلم نامه انیمیشن

لینک دانلود

دریافت فایل کارگاه انیمیشن 1

لینک دانلود

دریافت فایل کارگاه انیمیشن 2

لینک دانلود

مقالات مسابقه آنلاین طرح درس نویسی

مقالات مسابقه آنلاین طرح درس نویسی

1) طرح درس نویسی

2)اصول طرح درس نویسی

3) الگوی طرح درس روزانه

4)الگوی طرح درس سالانه

جهت مطالعه، انتخاب گزینه دسته بندی محتوا،  بخش : مطالب آموزشی